کتاب اسپانیایی Complete Spanish Grammar, Verbs And Vocabulary (3 Books In 1)

خرید کتاب اسپانیایی Complete Spanish Grammar

دانلود کتاب اسپانیایی Complete Spanish Grammar, Verbs And Vocabulary (3 Books In 1)

A handy 3-in-1 Spanish study book: grammar, verbs and vocabulary in one volume, ideal for beginners who need a clear and easy-to-understand Spanish reference and revision guide. This book gives you the essential tools to help you progress quickly in your study of Spanish. The grammar, verb and vocabulary sections have been designed for all those learning Spanish at school, in an evening class, for work or for leisure. Grammar: this section provides easily accessible information in an attractively presented layout. Key grammatical points are highlighted throughout the text as a means of reinforcement. Hundreds of examples of real Spanish illustrate clearly the grammatical points being made. In addition, a full glossary gives clear and simple explanations of grammatical terminology. Verbs: you will find 120 fully conjugated regular and irregular verbs in this section. Each is self contained in a double-page spread showing all the major tenses. Major constructions and idiomatic phrases are given for all verb models, as well as hundreds of examples of real Spanish to show you how verbs are used in context . An index contains thousands of verbs which are cross-referred to their conjugation model. Vocabulary: this handy section covering 50 topics (such as family, free time, careers, computing, education, food and drink, health, shopping) gives you all the vocabulary you need to communicate effectively in Spanish.With its clear, user-friendly grammar, all the most important Spanish verbs shown in full, and an extensive vocabulary guide, this book gives you all the elements to start speaking and writing with confidence in Spanish.

دانلود کتاب اسپانیایی Complete Spanish Grammar, Verbs And Vocabulary (3 Books In 1)

کتاب اسپانیایی یراق ابریشمین ماه

دانلود کتاب اسپانیایی یراق ابریشمین ماه

دانلود کتاب اسپانیایی یراق ابریشمین ماه

کتاب اسپانیایی Aula internacional 1 Nueva edición – Livre du professeur

خرید کتاب اسپانیایی Aula internacional 1 Nueva edición – Livre du professeur

دانلود کتاب اسپانیایی Aula internacional 1 Nueva edición – Livre du professeur

Le livre du professeur de Aula internacional 1 est conçu pour aider les professeurs à retirer un maximum de contenu du manuel et de faciliter la préparation de ses classes. Le livre du professeur propose : Des parcours pour travailler chaque unité en intégrant le matériel complémentaire. L’explication des compétences et habilités à assimiler dans chaque unité Des propositions variées pour explorer les compréhensions de l’oral, les vidéos et le matériel vidéoprojetable Des fiches photocopiables à utiliser en classe

دانلود کتاب اسپانیایی Aula internacional 1 Nueva edición – Livre du professeur

کتاب اسپانیایی Aula Internacional 2 Nueva edicion – Livre du professeur

خرید کتاب اسپانیایی Aula Internacional 2 Nueva edicion – Livre du professeur

دانلود کتاب اسپانیایی Aula Internacional 2 Nueva edicion – Livre du professeur

Le livre du professeur de Aula internacional 1 est conçu pour aider les professeurs à retirer un maximum de contenu du manuel et de faciliter la préparation de ses classes. Le livre du professeur propose : Des parcours pour travailler chaque unité en intégrant le matériel complémentaire L’explication des compétences et habilités à assimiler dans chaque unité Des propositions variées pour explorer les compréhensions de l’oral, les vidéos et le matériel vidéoprojetable Des fiches photocopiables à utiliser en classe

دانلود کتاب اسپانیایی Aula Internacional 2 Nueva edicion – Livre du professeur

کتاب اسپانیایی Aula Internacional 3 Nueva edición – Livre du professeur

خرید کتاب اسپانیایی Aula Internacional 3 Nueva edición – Livre du professeur

دانلود کتاب اسپانیایی Aula Internacional 3 Nueva edición – Livre du professeur

Le livre du professeur de Aula internacional 3 est conçu pour aider les professeurs à retirer un maximum de contenu du manuel et de faciliter la préparation de ses classes. Le livre du professeur propose : Des parcours pour travailler chaque unité en intégrant le matériel complémentaire L’explication des compétences et habilités à assimiler dans chaque unité Des propositions variées pour explorer les compréhensions de l’oral, les vidéos et le matériel vidéoprojetable Des fiches photocopiables à utiliser en classe

دانلود کتاب اسپانیایی Aula Internacional 3 Nueva edición – Livre du professeur

کتاب اسپانیایی Aula Internacional 4 Nueva edición – Livre du professeur

خرید کتاب اسپانیایی Aula Internacional 4 Nueva edición – Livre du professeur

دانلود کتاب اسپانیایی Aula Internacional 4 Nueva edición – Livre du professeur

Le livre du professeur de Aula internacional 4 est conçu pour aider les professeurs à retirer un maximum de contenu du manuel et de faciliter la préparation de ses classes. Le livre du professeur propose : Des parcours pour travailler chaque unité en intégrant le matériel complémentaire L’explication des compétences et habilités à assimiler dans chaque unité Des propositions variées pour explorer les compréhensions de l’oral, les vidéos et le matériel vidéoprojetable Des fiches photocopiables à utiliser en classe

دانلود کتاب اسپانیایی Aula Internacional 4 Nueva edición – Livre du professeur

کتاب اسپانیایی Aula Internacional 5 Nueva edición – Livre du professeur

خرید کتاب اسپانیایی Aula Internacional 5 Nueva edición – Livre du professeur

دانلود کتاب اسپانیایی Aula Internacional 5 Nueva edición – Livre du professeur

Le livre du professeur de Aula internacional 5 est conçu pour aider les professeurs à retirer un maximum de contenu du manuel et de faciliter la préparation de ses classes. Le livre du professeur propose : Des parcours pour travailler chaque unité en intégrant le matériel complémentaire L’explication des compétences et habilités à assimiler dans chaque unité Des propositions variées pour explorer les compréhensions de l’oral, les vidéos et le matériel vidéoprojetable Des fiches photocopiables à utiliser en classe

دانلود کتاب اسپانیایی Aula Internacional 5 Nueva edición – Livre du professeur

کتاب اسپانیایی Como Escribir Correctamente y Sin Errores

خرید کتاب اسپانیایی Como Escribir Correctamente y Sin Errores

دانلود کتاب اسپانیایی Como Escribir Correctamente y Sin Errores

دانلود کتاب اسپانیایی Como Escribir Correctamente y Sin Errores

کتاب اسپانیایی Suena 4 – C1

خرید کتاب اسپانیایی Suena 4 - C1

دانلود کتاب اسپانیایی Suena 4 – C1

Sueña 4 está destinado a alumnos con un alto nivel de español. Se pretende desarrollar en el estudiante la competencia comunicativa que le permita diferenciar usos lingüísticos y seleccionar en cada momento el más indicado, de acuerdo con factores tales como la intención del hablante, el contexto lingüístico y extralingüístico o las características de los interlocutores.(*CR*) Consta de 10 lecciones, divididas en secciones independientes que facilitan al estudiante el conocimiento de usos y reglas concretos.(*CR*) Estas secciones corresponden a la gramática (Normas y reglas), la escritura (Toma nota), el léxico (Palabras, palabras), la conversación y los contenidos nocio-funcionales (Bla, bla, bla) y, por último, la fonética (Suena bien). (*CR*) La información gramatical se presenta de manera fragmentada en fichas, tras las que aparece un bloque de actividades donde se trabajan los contenidos en cuestión; en otros casos, la realización de determinadas actividades permite al alumno descubrir de forma inductiva la regla gramatical que se pretende enseñar.(*CR*) Al final de cada lección se incluyen la sección A nuestra manera, dedicada a la realidad cultural de Hispanoamérica, y una Recapitulación.(*CR*) El manual se cierra con un Glosario traducido a cinco lenguas: inglés, francés, alemán, italiano y portugués (con la variante brasileña). No están traducidos los refranes, los términos tabúes y los americanismos.(*CR*) (*CR*) Como material de apoyo se ofrecen dos CD audio con las audiciones de las actividades.(*CR*) Sueña 4 se corresponde con el nivel C1 del Marco.(*CR*)

دانلود کتاب اسپانیایی Suena 4 – C1

کتاب اسپانیایی Practica Tu Espanol el lexico de los negocios

خرید کتاب اسپانیایی Practica Tu Espanol el lexico de los negocios

دانلود کتاب اسپانیایی Practica Tu Espanol el lexico de los negocios

دانلود کتاب اسپانیایی Practica Tu Espanol el lexico de los negocios