کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 General+CD

خرید کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 General+CD

دانلود کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 General+CD

آیلتس IELTS یکی از آزمون‌های بین ‌المللی زبان انگلیسی است که تقریبا همه کم ‌و بیش با آن آشنا هستند. این آزمون در دو نوع برگزار می‌شود. آکادمیک و عمومی. افرادی که می خواهند در دانشگاه‌ های انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند، باید در ازمون آکادمیک ایلتس شرکت کنند. کتاب پیش رو آخرین کتاب از مجموعه Cambridge IELTS Series ،که شامل ۱۳ عنوان است، می باشد این کتاب شامل آزمون های واقعی پیشین می باشد که بهترین منبع برای تست زنی و آمادگی آیلتس است. این کتاب می توانید به عنوان ماک تست برای شبیه سازی پیش از آزمون استفاده کنید و با استفاده از پاسخنامه انتهای کتاب نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید. دیگر ویژگی های کلیدی: •شامل چهار ازمون کامل برای داوطلبین آزمون های اکادمیک • بخش audioscript به همراه پاسخ نامه، نمونه ها و الگوهای دیگری برای تمام وظایف نوشتاری. این ویژگی موجب شده است تا کتاب حاضر برای مطالعه به صورت خودخوان از تمام لحاظ ممتاز شود. •معرفی انواع فرمت آزمون ایلتس و سیستم نمره دهی ، تا آموزگاران و زبان آموزان را در درک تک تک اجزای سازنده این ازمون مهم یاری کرده و نحوه به کارگیری مطالب برای کسب بهترین نتیجه را به ان ها بیاموزد.

دانلود کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 General+CD

کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 Academic +CD

خرید کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 Academic +CD

دانلود کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 Academic +CD

آیلتس IELTS یکی از آزمون‌های بین ‌المللی زبان انگلیسی است که تقریبا همه کم ‌و بیش با آن آشنا هستند. این آزمون در دو نوع برگزار می‌شود. آکادمیک و عمومی. افرادی که می خواهند در دانشگاه‌ های انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند، باید در ازمون آکادمیک ایلتس شرکت کنند. کتاب پیش رو آخرین کتاب از مجموعه Cambridge IELTS Series ،که شامل ۱۳ عنوان است، می باشد این کتاب شامل آزمون های واقعی پیشین می باشد که بهترین منبع برای تست زنی و آمادگی آیلتس است. این کتاب می توانید به عنوان ماک تست برای شبیه سازی پیش از آزمون استفاده کنید و با استفاده از پاسخنامه انتهای کتاب نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید. دیگر ویژگی های کلیدی: •شامل چهار ازمون کامل برای داوطلبین آزمون های اکادمیک • بخش audioscript به همراه پاسخ نامه، نمونه ها و الگوهای دیگری برای تمام وظایف نوشتاری. این ویژگی موجب شده است تا کتاب حاضر برای مطالعه به صورت خودخوان از تمام لحاظ ممتاز شود. •معرفی انواع فرمت آزمون ایلتس و سیستم نمره دهی ، تا آموزگاران و زبان آموزان را در درک تک تک اجزای سازنده این ازمون مهم یاری کرده و نحوه به کارگیری مطالب برای کسب بهترین نتیجه را به ان ها بیاموزد.

دانلود کتاب انگليسی IELTS Cambridge 14 Academic +CD

کتاب انگليسی Crack IELTS in a Flash Proverbs, Collocations and Idioms

دانلود کتاب انگليسی Crack IELTS in a Flash Proverbs, Collocations and Idioms

دانلود کتاب انگليسی Crack IELTS in a Flash Proverbs, Collocations and Idioms

کتاب انگليسی Crack IELTS Essay Writing Book 2

خرید کتاب انگليسی Crack IELTS Essay Writing Book 2

دانلود کتاب انگليسی Crack IELTS Essay Writing Book 2

دانلود کتاب انگليسی Crack IELTS Essay Writing Book 2

کتاب انگليسی IELTS Listening Ultimate + CD

خرید کتاب انگليسی IELTS Listening Ultimate + CD

دانلود کتاب انگليسی IELTS Listening Ultimate + CD

دانلود کتاب انگليسی IELTS Listening Ultimate + CD

کتاب انگليسی Ielts ideas ultimate

دانلود کتاب انگليسی Ielts ideas ultimate

دانلود کتاب انگليسی Ielts ideas ultimate

کتاب انگليسی Ielts reading ultimate 8,9,10,11 برهانی

خرید کتاب انگليسی Ielts reading ultimate 8

دانلود کتاب انگليسی Ielts reading ultimate 8,9,10,11 برهانی

دانلود کتاب انگليسی Ielts reading ultimate 8,9,10,11 برهانی

کتاب انگليسی Quick Access to IELTS Vocabulary

خرید کتاب انگليسی Quick Access to IELTS Vocabulary

دانلود کتاب انگليسی Quick Access to IELTS Vocabulary

دانلود کتاب انگليسی Quick Access to IELTS Vocabulary

کتاب انگليسی Mindset for IELTS Level 3

خرید کتاب انگليسی Mindset for IELTS Level 3

دانلود کتاب انگليسی Mindset for IELTS Level 3

MINDSET, the multi-level course from the organisation that produces the IELTS test, develops students’ English skills and leaves them fully prepared for test day. MINDSET, the 4-level course from Cambridge, gets you inside the IELTS test. Its unique blend of print and online content enables you to customise course length and focus to suit your needs. Topic-based units cover each of the four skills in turn, making it easy to find what you want. Each level includes learning strategies, skills practice and exam practice designed to help students achieve their target band score. Online skills modules provide additional practice, and Corpus informed modules help learners avoid common mistakes. Suitable for students preparing for the Academic Module, the course provides access to authentic online practice tests in Testbank. Designed with teachers in mind, MINDSET provides support and advice for teachers new to IELTS, and clear links between activities and the test ensure maximum confidence in class. Mindset for IELTS Key features Suitable for IELTS Academic. ‘Over 150 targeted support items per level help students maximise test performance. Online modules for Reading, Writing, Listening, Speaking plus Grammar and Vocabulary accompany each level and can be used in class or set for homework. Corpus-informed online modules help students avoid common mistakes. Access to online IELTS practice tests in Testbank means students can familiarise themselves with the test.

دانلود کتاب انگليسی Mindset for IELTS Level 3