کتاب انگليسی Inside Listening and Speaking 4+CD

دانلود کتاب انگليسی Inside Listening and Speaking 4+CD مجموعه Inside Listening and Speaking در 5 سطح ( Intro – 4) با افزايش سطح زبان آموزان از مبتدي به پيشرفته (A1-C1)، لغات آکادميک براي برقراري ارتباط و درک متون آکادميک را به آن ها مي دهد. هر درس شامل متون و تمرين هايي از بافت هاي …

کتاب انگليسی Speakout Pre-Intermediate 2nd (SB+WB+2DVD)

دانلود کتاب انگليسی Speakout Pre-Intermediate 2nd (SB+WB+2DVD) Real English in your classroom Speakout is the English language course that includes video content from the BBC to engage students and make teaching easier. It follows a balanced approach to topics, language development and skills work. Speaking activities are prominent, but not at the expense of the …

کتاب انگليسی Speakout Intermediate 2nd (SB+WB+2DVD)

دانلود کتاب انگليسی Speakout Intermediate 2nd (SB+WB+2DVD) Real English in your classroom Speakout is the English language course that includes video content from the BBC to engage students and make teaching easier. It follows a balanced approach to topics, language development and skills work. Speaking activities are prominent, but not at the expense of the …

کتاب انگليسی Speakout Upper-Intermediate 2nd (SB+WB+2DVD)

دانلود کتاب انگليسی Speakout Upper-Intermediate 2nd (SB+WB+2DVD) Real English in your classroom Speakout is the English language course that includes video content from the BBC to engage students and make teaching easier. It follows a balanced approach to topics, language development and skills work. Speaking activities are prominent, but not at the expense of the …

کتاب انگليسی Speakout Advanced 2nd (SB+WB+2DVD)

دانلود کتاب انگليسی Speakout Advanced 2nd (SB+WB+2DVD) Real English in your classroom Speakout is the English language course that includes video content from the BBC to engage students and make teaching easier. It follows a balanced approach to topics, language development and skills work. Speaking activities are prominent, but not at the expense of the …

کتاب انگليسی Speakout Starter 2nd (SB+WB+2DVD)

دانلود کتاب انگليسی Speakout Starter 2nd (SB+WB+2DVD) Real English in your classroom Speakout is the English language course that includes video content from the BBC to engage students and make teaching easier. It follows a balanced approach to topics, language development and skills work. Speaking activities are prominent, but not at the expense of the …

کتاب انگليسی Speakout Elementary 2nd (SB+WB+2DVD)

دانلود کتاب انگليسی Speakout Elementary 2nd (SB+WB+2DVD) Real English in your classroom Speakout is the English language course that includes video content from the BBC to engage students and make teaching easier. It follows a balanced approach to topics, language development and skills work. Speaking activities are prominent, but not at the expense of the …

Africa : eye to eye with the unknown

دانلود Africa : eye to eye with the unknown شابک: 9789651134968 تعداد صفحه: 0 نویسنده: مترجم: ناشر: BBC زبان: DVD – CD آموزشی زبان انگليسی موضوع: فیلم اموزشی به زبان انگليسی مجموعه: مستند سایز: * قطع: 8×15 cm نوع جلد: قاب DVD دانلود Africa : eye to eye with the unknown

Nature’s Great Events

دانلود Nature’s Great Events شابک: 9789651134951 تعداد صفحه: 0 نویسنده: مترجم: ناشر: BBC زبان: DVD – CD آموزشی زبان انگليسی موضوع: فیلم اموزشی به زبان انگليسی مجموعه: مستند سایز: * قطع: 8×15 cm نوع جلد: قاب DVD دانلود Nature’s Great Events

Wildlife 8 2014 – 2015

دانلود Wildlife 8 2014 – 2015 شابک: 1715002770804 تعداد صفحه: 0 نویسنده: مترجم: ناشر: BBC زبان: DVD – CD آموزشی زبان انگليسی موضوع: فیلم اموزشی به زبان انگليسی مجموعه: مستند سایز: * قطع: 8×15 cm نوع جلد: قاب DVD دانلود Wildlife 8 2014 – 2015