کتاب روسی گفت و شنود زبان روسی 1

خرید کتاب روسی گفت و شنود زبان روسی 1

دانلود کتاب روسی گفت و شنود زبان روسی 1

آموزش زبان روسی به نسبت زبان های دیگر در ایران سابقه طولانی تری دارد و امروزه فراگیرتر و رایج تر شده است. با این وجود دانش جویان و زبان آموزان حتی بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه در مهارت گفتاری و شنیداری با مشکلات زیادی مواجه هستند. بنابراین مولفین کتاب حاضر بر آن شدند تا کتابی را طراحی که در این حوزه به علاقه مندان یادگیری زبان روسی کمک کند. کتاب حاضر یکی از منابع مناسب برای درس گفت و شنود مقدماتی در دوره کارشناسی و همچنین منبعی مناسب برای تقویت مهارت گفتاری و شنیداری زبان آموزان می باشد. Пособие по раэвитию устной речи (1) Russian language teaching has a longer history than any other language in Iran, and today it is becoming more widespread and more common. However, students and learners face a lot of difficulties in speaking and listening skills even after graduating from the university. Therefore, the authors of the book were willing to design a book that would help those interested in learning Russian. This book is one of the most suitable sources for undergraduate dialogue and an appropriate resource for enhancing the students’ spoken and listening skills.

دانلود کتاب روسی گفت و شنود زبان روسی 1

کتاب روسی دستور تصویری زبان روسی

دانلود کتاب روسی دستور تصویری زبان روسی

دانلود کتاب روسی دستور تصویری زبان روسی

کتاب روسی The Pocket Oxford russian-english dictionary

خرید کتاب روسی The Pocket Oxford russian-english dictionary

دانلود کتاب روسی The Pocket Oxford russian-english dictionary

دانلود کتاب روسی The Pocket Oxford russian-english dictionary

کتاب روسی Aopora B Poccnio + CD راه روسیه 2

دانلود کتاب روسی Aopora B Poccnio + CD راه روسیه 2

دانلود کتاب روسی Aopora B Poccnio + CD راه روسیه 2

کتاب روسی Aopora B Poccnio + CD راه روسیه 1

دانلود کتاب روسی Aopora B Poccnio + CD راه روسیه 1

دانلود کتاب روسی Aopora B Poccnio + CD راه روسیه 1