کتاب ایتالیایی Dizionario Inglese – Italiano

خرید کتاب ایتالیایی Dizionario Inglese - Italiano

دانلود کتاب ایتالیایی Dizionario Inglese – Italiano

Un dizionario agile, concepito per andare incontro alle esigenze pratiche di chi per studio, per lavoro, oppure nella vita di tutti i giorni, vuole confrontarsi con la lingua inglese. Il lemmario presenta termini della lingua comune e di ambiti specialistici, oltre a neologismi e termini di recente diffusione. In appendice i verbi irregolari inglesi, i verbi fraseologici, i numeri e le unità di misura, le differenze ortografiche e di vocabolario fra inglese britannico e americano.

دانلود کتاب ایتالیایی Dizionario Inglese – Italiano

کتاب ایتالیایی Il caso Rossetti

خرید کتاب ایتالیایی Il caso Rossetti

دانلود کتاب ایتالیایی Il caso Rossetti

داستان ایتالیایی سطح متوسطه

دانلود کتاب ایتالیایی Il caso Rossetti

کتاب ایتالیایی Viva la mamma

خرید کتاب ایتالیایی Viva la mamma

دانلود کتاب ایتالیایی Viva la mamma

داستان ایتالیایی سطح 1

دانلود کتاب ایتالیایی Viva la mamma

کتاب ایتالیایی Parlo Italiano: Manuale Pratico Per Stranieri

خرید کتاب ایتالیایی Parlo Italiano: Manuale Pratico Per Stranieri

دانلود کتاب ایتالیایی Parlo Italiano: Manuale Pratico Per Stranieri

دانلود کتاب ایتالیایی Parlo Italiano: Manuale Pratico Per Stranieri

کتاب ایتالیایی Nuovo Espresso 4

خرید کتاب ایتالیایی Nuovo Espresso 4

دانلود کتاب ایتالیایی Nuovo Espresso 4

NUOVO Espresso è un corso di lingua italiana diviso in cinque livelli (da A1 a C1) in linea con le indicazioni del Quadro Comune Europeo per le Lingue. Si basa su principi metodologici moderni e innovativi, grazie ai quali lo studente viene messo in grado di comunicare subito con facilità e sicurezza. NUOVO Espresso 4 è indirizzato a chi desideri approfondire la conoscenza della lingua italiana, acquisire sicurezza nella comunicazione spontanea, perfezionare la capacità espressiva e la competenza d’uso di funzioni, strutture e lessico. NUOVO Espresso 4 è il quarto volume del corso e si rivolge a studenti di livello intermedio (B2).

دانلود کتاب ایتالیایی Nuovo Espresso 4

کتاب ایتالیایی Il mio primo dizionario MIOT

خرید کتاب ایتالیایی Il mio primo dizionario MIOT

دانلود کتاب ایتالیایی Il mio primo dizionario MIOT

It is an excellent dictionary for an intermediate Italian language learner at B1-B2 level. It has 20000 words , most of them with examples, synonyms and antonyms, many idioms are included as well. Il mio primo dizionario è rivolto agli alunni della scuola elementare che devono imparare l’italiano usando uno strumento semplice e adeguato alle loro esigenze. Il significato di tutti i vocaboli e gli usi linguistici più diffusi della lingua comune sono spiegati con un linguaggio semplice ma preciso. L’ampio numero di parole contenute fa di questo dizionario uno strumento adatto a soddisfare i bisogni dell’intero ciclo della scuola elementare. In questo dizionario troverete: 20.000 parole con i relativi significati, 35.000 accezioni, un’appendice con tutti i verbi irregolari, sinonimi, sillabazione e la sezione del come si dice, come si scrive.

دانلود کتاب ایتالیایی Il mio primo dizionario MIOT

کتاب ایتالیایی La lingua italiana per stranieri 2

خرید کتاب ایتالیایی La lingua italiana per stranieri 2

دانلود کتاب ایتالیایی La lingua italiana per stranieri 2

La lingua italiana per stranieri 2 Each chapter starts with an introductory dialogue or letter that shows you usage in specific contexts. The introduction is followed by different exercises (fill in the blank, copying sentence structure, reading comprehension questions, and open-ended questions). By the end of the book, you will have learned more than 2000 of the mostly commonly used words in Italian. The one aspect that Americans will find odd is that the table of contents is at the back of the book. Make sure you get the answer key that accompanies this book. Highly recommended

دانلود کتاب ایتالیایی La lingua italiana per stranieri 2

کتاب ایتالیایی La lingua italiana per stranieri 1

خرید کتاب ایتالیایی La lingua italiana per stranieri 1

دانلود کتاب ایتالیایی La lingua italiana per stranieri 1

La lingua italiana per stranieri 1 Each chapter starts with an introductory dialogue or letter that shows you usage in specific contexts. The introduction is followed by different exercises (fill in the blank, copying sentence structure, reading comprehension questions, and open-ended questions). By the end of the book, you will have learned more than 2000 of the mostly commonly used words in Italian. The one aspect that Americans will find odd is that the table of contents is at the back of the book. Make sure you get the answer key that accompanies this book. Highly recommended

دانلود کتاب ایتالیایی La lingua italiana per stranieri 1

کتاب ایتالیایی italian pod 101

خرید کتاب ایتالیایی italian pod 101

دانلود کتاب ایتالیایی italian pod 101

دانلود کتاب ایتالیایی italian pod 101